Ymunwch gyda ni

Am y Gymdeithas

Mae'r AberBalch yma yn Aberystwyth i alluogi myfyrwyr lesbiaid, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol i gymdeithasu, cwrdd â phobl newydd, gwneud ffrindiau, a chael amser da. Mae'r wefan yma i'ch hysbysu chi am y gymdeithas yn rheolaidd, i gymryd rhan mewn trafodaethau ac arolygon barn, a hefyd i gynorthwyo aelodau newydd i ddod i adnabod y gymdeithas.

Agwedd gymdeithas

Mae gan y gymdeithas agwedd gymdeithasol fywiog: Rydym yn cynnal sosial yn wythnosol fel y gall aelodau ddod at ei gilydd i drafod eu syniadau am y gymdeithas a lleisio'u barn. Bob mis rydym yn cynnal noson gymdeithasol ble y cawn fynediad cyfyngedig i far fel y gall aelodau deimlo'n ddiogel, cwrdd â phobl newydd a chael hwyl.

Agwedd ymgyrchol

Cyniga'r gymdeithas fforwm i ymgyrchu ac fe fyddwn yn fywiog-ynghlwm mewn unrhyw ymgyrchoedd y mae aelodau am i ni fod. Nid yw hynny'n golygu bod rhaid i chi gymryd rhan ynddynt; bydd yr ymgyrchoedd y mae'r gymdeithas yn cynnig yna i aelodau sydd am gymryd rhan. Byddwn yn edrych ar faterion megis gallu hoywon i roi gwaed, iechyd rhywiol, hawliau hoyw, anffafriaeth, addysg hoyw, ayyb. Byddwn yn edrych i mewn i gael siaradwyr gwadd i ddod i'r brifysgol a siarad â myfyrwyr a'r brifysgol yn ehangach.

Agwedd lles

Rydym ni'n llwyr ymroddedig i les ein haelodau. Cedwir rhestr o aelodau'r gymdeithas yn gyfrinachol. Os ydych yn pryderi am rywbeth neu'n teimlo'n ddigalon neu yn syml angen rhywun i siarad gyda, yna bydd aelodau'r pwyllgor ar gael i helpu gymaint ag y gallent. Mae unrhywbeth yr ydych yn dweud wrth aelod o'r pwyllgor yn gwbl gyfrinachol felly os oes angen i chi siarad am ddod mas, materion iechyd neu ryw, poeni am ddod i gyfarfodydd, neu hyd yn oed problemau gyda'ch cwrs ayyb, jyst cysylltwch ag un ohonom. Mae ein cyfeiriadau e-bost ar dudalen proffil y pwyllgor.

Y Gymdeithas fel cyfanrwydd

Fel cymdeithas 'rydym yn agored a chyfeillgar a chynigiwn agwedd hamddenol ac anffurfiol. Gall aelodau wneud cymaint neu cyn lleied o'n digwyddiadau a'n gweithgareddau ag yr hoffent . Croesawn aelodau newydd o hyd ac fe allwch ymaelodi trwy'r wefan hon ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn. Os ydych yn newydd ac yn ofni neu'n poeni am ddod i gyfarfod ac eisiau rhywun i ddod gyda chi cysylltwch â'r pwyllgor ac fe drefnwn ni hynny. Ni ddylech fyth deimlo bod y gymdeithas yn gaeedig neu deimlo'n ofnus i ddod ati. Os oes gennych unrhyw bryderon, cysylltwch â ni ar scty04@aber.ac.uk

Am y Gymdeithas
Y Cyfansoddiad
Proffil y Pwyllgor

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook