Ymunwch gyda ni

Arweiniad i Iechyd Rhywiol

Cyflwyniad

Mewn bywyd, mae iechyd rhywiol yn beth pwysig. O'r eiliad aethoch i'r system addysg byddech wedi cael:

Ymarferwch rhyw diogel yn unig

Er bod y dewis yn eich chi o hyd, bydd y gymdeithas LHD yn darparu gwybodaeth a phamffledi ar ryw diogel ac iechyd. E-bostiwch am fwy o wybodaeth.

Mae yna nifer o GDRau ac fe ellir trin rhai lle na ellir trin eraill. Ni fyddem yn rhoi tunnelli o wybodaeth yr ydych wedi clywed yn barod. Ein cyngor ni fydd: os y credwch bod gennych glefyd mae gwybod yn well na pheidio, a'r gynharach y gwyddech y cynharach y gall y driniaeth ddechrau.

Mae'n well gan rai bobl hoyw gael archwiliad rheolaidd, ond eto, chi piau'r dewis. Cofiwch...

...os rhowch eich hun mewn perygl yr ydych yn fwy tebygol o gael GDR na rhywun nad yw'n peryglu ei hun.

Os hoffech gael eich profi fe allwch fynd at eich meddyg neu glinig GUM - ond cofiwch nad yw'ch meddyg yn gorfod cadw at yr un rheolau o gyfrinachedd â'r clinig GUM. Nid yw clinigau GUM yn cael rhoi eich gwybodaeth cyfrinachol i unrhyw un ac os teimlwch yn ofnus gallwch wastad rhoi enw ffug iddynt.

Lleolir clinig GUM Aberystwyth yn:

YMDDIRIEDOLAETH GIG CEREDIGION A CHANOLBARTH CYMRU
Adran Meddygaeth Cenhedlol-droethol
Clinig North Road
Queens Avenue
Aberystwyth, SY23 2EG

Ffon: 01970 636216 (llinell syth)

Oriau Agor: Mercher, 1:30yp - 4:00yp

HIV ac AIDs

Beth yw HIV/AIDS?

Mae HIV yn sefyll am Human Immunodeficiency Virus . Mae HIV yn ymosod ar system heintrydd y corff, yn ei gwneud hi'n anodd ymladd yn erbyn clefydau.

Mae AIDS yn sefyll am Acquired Immune Deficiency Syndrome. Pan fo system heintrydd person wedi'i effeithio, mae ef neu hi yn agored i glefydau eraill, yn enwedig heintiau a chancrau, nifer na fydd yn fygythiad yn arferol .

(Cyfieithir y ddau ddiffiniad uchod oddi ar wefan Ymddiriedolaeth Terrence Higgins ac ar gyfer y linc edrychwch isod ar y tudalen hwn.)

Sut ydw i'n gwybod bod gen i fe?

Ni allwch ddweud os oes gennych HIV neu AIDS o symptomau ac nid yw nifer ohonynt yn ymddangos am sawl blwyddyn wedyn. Yr unig ffordd i wybod yw prawf HIV/AIDS.

A ddylwn gael fy mhrofi?

Dyma eich dewis chi - os y credwch y gallwch fod wedi cael eich heintio gan y clefyd mae gwybod yn well na pheidio. Y gynharach y mae triniaeth yn dechrau yr anhawsach y mae trin yr afiechyd. Cofiwch na ellir gwella HIV/AIDS ar hyn o bryd, gellir ond ei rheoli.

Ble y gallwn gael fy mhrofi?

Gwelwch y wybodaeth yn y cyflwyniad. Cofiwch fod clinig GUM yn fwy cyfrinachol na'ch meddyg oherwydd y gall eich meddyg cael ei ofyn gan bobl fel yswiriant bywyd i roi manylion am eich hanes iechyd. Bydd y mwyafrif o glinigau GUM yn rhoi cyngor cyn ac ar ôl iddoch hefyd.

Beth y golyga'r prawf?

Prawf gwaed syml yw'r prawf sy'n canfod gwrthgyrff i'r feirws HIV yn eich gwaed. Cynhyrchir gwrthgyrff pan y bydd eich corff yn canfod afiechyd fel feirws. Gall y gwrthgyrff gymryd hyd at 3 mis i'w cynhyrchu ac felly mae yna cyfnod coll - h.y. gallwch fod wedi cael y prawf ond does dim digon o wrthgyrff i'w canfod. Golyga hyny dylech gael prawf arall 3 mis yn ddiweddarach os y credwch eich bod wedi'ch heintio.

Beth mae bod yn HIV bositif neu negatif yn golygu?

Os yw'r prawf yn dychwelyd yn negatif nid ydych wedi cynhyrchu gwrthgyrff HIV/AIDS ac felly nid oes gennych y feirws. Serch hynny cofiwch by dylech gael prawf arall ymhen 3 mis oherwydd y cyfnod coll. Nid yw hyn yn golygu y byddech o hyd yn ddiogel a dylech parhau i ymarfer rhyw diogel!

Os y cewch ateb positif mae'n golygu bod gwrthgyrff yn eich system ac mae'n bosib eich bod wedi'ch heintio gan y feirws. Dylech geisio cyngor a dechrau triniaeth cyn gynted â phosibl. Mae yna anfanteision mewn derbyn canlyniad positif sy'n cynnwys mynd i wledydd penodol e.e. UDA neu gael yswiriant bywyd neu forgeisi. Ond mae yna ffyrdd i oresgyn y problemau hyn ac fe all pobl HIV ddilyn bywyd arferol a chael perthnasau rhywiol arferol. Mae rhyw diogel yn hollbwysig yn yr achosion hyn gan nad ydych eisiau heintio rhywun arall. Os ydych yn cael rhyw neu berthynas dylech ddweud wrth y person arall cyn unrhyw weithred rhywiol.

Pwy sydd yno i'm cefnogi?

Fel cymdeithas rydym yma o hyd iddoch, ac fe ellwch hefyd ceisio cyngor gan gynghorwyr y brifysgol, eich meddyg, a ffrind ayyb. Os hoffech gefnogaeth mewn mynd am y prawf ac am ei gadw'n gyfrinachol ac felly ddim am ffrind i fod yna gallwch e-bostio aelod y pwllgor ac fe fydd un ohonom yn mynd gyda chi fel cefnogaeth. Mae unrhywbeth y dywedwch wrth y gymdeithas yn hollol gyfrinachol

Linciau a Llinellau Cymorth

Linciau defnyddiol ar gyfer HIV/AIDS:

AVERT
AIDSMAP
THE BODY
Positive Nation Magazine
Ymddiriedolaeth Terrence Higgins

Llinellau Cymorth:

Llinell Gymorth Genedlaethol AIDS
0800 567123
( 24 awr y dydd)

Llinell Gymorth Genedlaethol Ymddiriedolaeth Terrence Higgins
020 7242 1010
(12yp - 10yh, 7 diwrnod yr wythnos)

Positiveline
0800 1696806
(Llun-Gwener 11yb-10yh, Sadwrn a Sul 4yp-10yh)

Llinell Ffon Byw'n Iach gyda HIV
0845 947 0047
(Llun i Iau 6-9yh)

THT Direct
0845 1221 200
Llun-Gwener 11yb-8yh Cyngor a gwybodaeth am wasanaethau HIV ymhobman

HIFY - UK (Mentrau Iechyd i'r Ifanc)
07866 364672
Grwp cymorth i ddynion hoyw HIV-bositif ifanc

Hepatitis ABC

Chwydd yn yr afu yw hepatits. Gellir ei drosglwyddo gan rai alcohol a chyffuriau ond gan amlaf fe'i trosgwlyddir fel feirws.

Mae yna tri theip A B a C !

Mae dal Hepatitis B yn llawer haws i gael HIV, ac fe ellir achosi cancr ac afiechyd afu parhaol. Nid oes gan y mwyafrif o bobl symptomau amlwg, a does dim modd o'i wella.

Hepatitis A

Gallwch gael eich heintio trwy fwyta neu yfed dwr neu fwyd heintiedig. Ceir y feirws mewn tail ac fe ellir ei drosglwyddo os yw hyd yn oed maint bach yn dod i gyffwrdd ceg rhywun arall, felly gellir trosglwyddo'r feirws yn rywiol. Mae'n bwysig iawn olchi'ch dwylo ar ôl mynd i'r ty bach!

Efallai nad oes gan bobl symptomau ond fe allent o hyd fod yn heintus. Gall symptomau gynnwys: salwch byr fel flu, blinder, cyfog, dolur rhydd, colli archwaeth, colli pwysau, y clefyd melyn, neu croen sy'n cosi.

Os y credwch eich bod wedi bod dan berygl dylech fynd i'ch meddyg, clinig iechyd rhywiol GIG (GUM) lleol neu Adran Frys ysbyty.

Gellir canfod Hepatits A trwy brawf gwaed syml. Yr ydych mwyaf heintus cyn i'r symptomau ymddangos.

Eich opsiwn gorau ys cael eich immuneiddio! Mae hyn yn golygu cael chwistrelliad o frech hepatitis A yn eich braich a fydd yn eich amddiffyn am flwyddyn. Bydd ail chwistrelliad 6-12 mis yn ddiweddarach yn eich amddiffyn hyd at 10 mlynedd.

Hepatitis B

Mae'r feirws hepatitus B yn gyffredin iawn ledled y byd. Mae'n hynod o heintus ac fe ellir gael ei drosglwyddo trwy nifer o ddulliau: trwy ryw anniogel neu ryw sy'n tynnu gwaed, trwy rannu nodwyddau, trwy ddefnyddio offer i greu datw, aciwbigo neu corff-bigo wedi'i heintio gyda gwaed.

Ni fydd rhai pobl yn dangos symptomau o gwbl, ond os ydynt byddent yn union fel hepatitis A.

Gellir canfod hepatitis B trwy brawf gwaed syml. Os nad ydych angen triniaeth efallai y byddech yn cael cynnig chwistrelliad interferon neu dabledi gwrthfeiral a all leihau niwed hepatitis B. Os ydych wedi'ch heintio gyda HBV dylech gyfyngu nifer yr alcohol yr yfwch, defnyddio condom ar gyfer rhyw, dylech bartner gael ei imiwneiddio a ni ddylech rannu brwsiau dannedd neu offer eillio.

Eto eich opsiwn gorau yw imiwneiddio! Mae hyn ar gael o feddyg neu glinig GUM. Rhoddir tri chwistrelliad o frech hepatitis B dros gyfnod o 3-6 mis. Mae prawf gwaed wedyn yn cael ei gymryd i sicrhau bod yr imiwneiddio wedi gweithio. Yr ydych wedyn, gan amlaf, wedi'ch imiwneiddio am 5 mlynedd.

Hepatitis C

Trosglwyddir Hepatitis C trwy rannu nodwyddau heintus neu offer eraill er mwyn chwistrellu cyffuriau, trwy ddefnyddio offer heb ei ddiheintio er mwyn rhoi tatw-au neu aciwbigo , trwy ryw anniogel treiddgar neu ryw sy'n tynnu gwaed (mae hyn yn gymharol anghyffredin ond posib!), a thrwy gyfathrach eneuol anniogel.

Symptomau tebyg i symptomau hepatitis A ydynt.

Gellir canfod hapatitis C trwy brawf gwaed. Gellir cymryd samplau gwaed i edrych ar ba fath o hepatitis C sydd ar rywun oherwydd bod triniaeth yn fwy effeithiol ar gyfer rhai mathau nag eraill.

Bydd y prawf gwaed cyntaf yn dangos a yw unigolyn erioed wedi cael ei ddinoethi i FHC ac mae angen prawf gwaed ychwanegol i gadarnhau a fyddent yn parhau yn heintiedig gyda'r feirws. Mae tystiolaeth presennol yn awgrymu mai dim ond tua 20% o'r rheini sydd gyda FHC sy'n gwaredu'r feirws o'r gwaed. Bydd yr 80% arall yn parhau i gael y feirws ac fe allent ei basio ymlaen i bobl eraill.

Dylai'r rhai sydd gyda'r haint ar hyn o bryd gael ei danfon at arbenigwr ar gyfer asesiad pellach a fydd yn cynnwys profion gweithrediad yr afu (PGA) ac fe allent gynnwys biopsi (cymryd sampl fach o feinwe'r afu i brofi). Bydd canlyniadau'r ymchwiliadau hyn yn helpu'r arbengwr benderfynu a fydd triniaeth o fudd i chi.

Cyffur o'r enw alpha interferon yw'r triniaeth feddygol bresennol. Nid yw'r driniaeth yn addas i bawb ond fe all rai cleifion gael eu gwella a gwaredu'r feirws. Mae rhai bobl yn datgan bod meddyginiaeth canmoliaethus yn helpu rheoli eu symptomau, ond does dim tystiolaeth gwyddonol ar hyn o bryd i gefnogi hyn.

Clamydia

Haint facterol yw clamydia sy'n cael ei thosglwyddo trwy ryw rhefrol anniogel. Ond gellir ei throsglwyddo trwy gyfathrach eneuol ac ymylu.

Yn aml nid ydych yn cael unrhyw symptomau, ond os ydych maent gan amlaf fel teimlad o losgi wrth fynd i'r ty bach, llwnc tost, neu boen yng ngwaelod y cefn neu'r pen-ôl. Cwrs syml o antibitiotigion yw'r driniaeth.

I sicrhau nad ydych yn dal clamydia defnyddiwch gondomau a digon o iraid am ryw rhefrol, ac am gyfathrach eneuol defnyddiwch ryw fath o atalfa.

Defaid Cenhedol

Trosglwyddir y rhain trwy gyffyrddiad croen ac fe ellir eu trosglwyddo a'u dal yn hawdd!

Tyfent yn unigol neu mewn grwpiau, edrychent fel lympiau bach llyfn a gwastad neu lympiau fawr pinc fel blodfresych,

Bydd y driniaeth yn amrywio yn dibynnu ar ble yr ewch, bydd rhai llefydd yn llosgi'r defaid cenhedol gyda chemegion, gellir defnyddio hufennau, neu fe allent gael ei rhewi. Dim ond pan fo'r defaid yn amlwg y mae'r person yn heintus.

Hadlif

Haint facterol yw hyn sy'n effeithio'r llwnc, ceg, anws a'r wrethra. Gallent osgoi sylw yn aml iawn, er y gall o hyd gael ei drosglwyddo! Gall hefyd achosi problemau difrifol os na thrinir hadlif.

Amlygir symptomau fel llif diarogl felyngwyn, poen wrth fynd i'r ty bach, poen yn yr anws a llwnc tost. Yn aml trinir hi trwy gwrs o antibiotigion, mae archwiliad ar ôl yr antibiotigion yn bwysig!

Gellir cael hadlif trwy ryw rhefrol, cyfathrach eneuol neu ymylu anniogel.

Herpes

Feirws yw hwn sy'n gallu para am oes pan ddelir ac amlygu ei hunan tro ar ôl tro, yn enwedig pan fyddech wedi ymlâdd.

Cosi a phoen lleol yw'r symptomau, sy'n arwain at grach annwyd o amgylch y ceg. Hefyd pothellau a briwiau o amgylch yr anws neu'r genitalia. Mae'r pothellau yn cramennu o fewn pythefnos. Pan fo'r briwiau wedi gwella nid yw'r claf wedi'i heintio ymhellach. Bydd nifer o bobl gyda herpes yn peidio â dangos symptomau.

Does dim gwellhad llwyr i herpes ond gellir defnyddio hufennau a golchdrwythau i helpu gyda'r achosion. Mae Zovirax yn defnyddiol ar gyfer cael gwared o grach annwyd, ond ni ellir defnyddio hyn ar genitalia. Gellir defnyddio dwr halen neu golchdrwyth calamine ar genitalia.

Er mwyn peidio â rhoi herpes i rywun dylech osgoi rhyw sy'n dod â photellau a briwiau mewn cysylltiad gyda'r person arall. Gellir lledaenu'r feirws o'r genitalia i'r ceg ac yn ôl. Peidiwch â rhannu towelion!

NSU

Wrethritis amhenodol - dyma haint yr wrethra. Mae yna nifer o heintiau sy'n gallu llidio'r wrethra ac achosi wrethritis.

Symptomau fel teimlad o losgi wrth fynd i'r ty bach neu fe all fod yn boenus. Gall lif gwyn o'r wrethra yn y bore hefyd fod yn gyffredin. Mae rhai pobl yn dangos dim arwyddion o gael yr haint.

Cwrs o antibiotigion yw'r cwrs arferol ac archwiliad arall ar ôl gorffen y cwrs. Er mwyn sicrhau peidio â dal yr haint dylech defnyddio gondom a lot o iraid dyfrïol wrth gael rhyw. Ar gyfer cyfathrach eneuol trïwch defnyddio condom sych neu flasol.

Llau pwbig

Pethau bach sy'n edrych fel cranciau yw llau pwbig. Maent yn byw mewn blew y corff - yn arbennig blew pwbig. Maent yn hawdd i ddal trwy gyffyrddiad corfforol agos, rhannu towelion, dillad neu dillad gwely. Os oes gennych bartner sydd gyda rhain nid yw'n golygu ei fod wedi cysgu o gwmpas!

Trinir ef gyda hufennau neu hylifau fel lyclear, derbac neu peiodem ac fe ellir cael gafael arnynt heb bresgripsiwn. Ond fe'u trinir am ddim o glinigau GUM, Dilynwch y cyfarwyddiadau a sicrhewch eich bod yn golchi unrhyw ddillad neu ddillad gwely mewn dwr boeth (argymhellir 60 gradd). Os na allwch olchi rhywbeth ar y tymheredd hynny fe allwch eu selio mewn bag plastig am bythefnos.

Mae'n amhosib osgoi llau pwbig os dewch i mewn i gysylltiad gyda rhywun sydd gyda nhw. Ond fe ellir eu trin yn hawdd a chyflym. Peidiwch â chael rhyw hyd y gwaredwch nhw'n llwyr.

Sgabies

Achosir sgabies gan wyddonyn sy'n tyrchu dan y croen. Mae'n achosi cosi ac ar ei ôl mae'n gadael marciau neu linellau cochion. Gellir eu dal yn hawdd trwy gyffyrddiad corfforol.

Fe drinir trwy gorchuddio'r corff mewn hylif arbennig (heblaw'r pen) a fydd yn aros ymlaen am 24 awr. Gellir prynu'r hylif o fferyllfa neu trwy glinig GUM. Bydd angen golchi'ch holl ddillad a dillad gwely mewn cylch dwr cynnes.

Dylech osgoi unrhyw gyffyrddiad corfforol hyd nes y gwaredir yr haint a sicrhewch bod unrhyw un sydd wedi dod i gysylltiad â chi o fewn y cyfnod yn ael triniaeth.

Siffilis

Mae 3 gwedd o siffilis, ac mae'n bwysig cael triniaeth yn gynnar yn y ddwy wedd gyntaf. Symptomau'r wedd gyntaf gan amlaf yw briwiau yn ymddangos yn ardal y genitalia, yn y llwnc neu yn neu o amgylch yn anws. Mae'r briwiau yn aml yn ddi-boen a nid ydynt yn gwaedu yn hawdd. Os gadawer heb eu trin bydd y briwiau yn gwella ond bydd yr haint yn datblygu i'r ail wedd.

Canlyniad siffilis eilaidd yw brech ar y croen, pennau tost, cyfog a gwresaint. Gall siffilis trydyddol fod yn hynod o ddifrifol ond heddiw mae'n anghyffredin iawn cyrraedd y wedd hon.

Cwrs o antibiotigion yw'r driniaeth arferol gydag archwiliad yn dlyn mewn clinig GUM. Delir siffilis trwy gyffyrddiad rhywiol gyda'r briwiau neu brech y croen. Os oes gennych siffilis ni ddylech gael rhyw hyd nes y gwaredir yr haint.

Y Llindag

Haint ffyngaidd cyffredin yw'r llindag sy'n effeithio pobl gyda system heintrydd dan fygythiad. Mae achosion eraill y llindag yn cynnwys straen, heintiau firol penodol neu'r defnydd o antibiotigion.

Mae'r symptomau yn cynnwys chwydd o amgylch y genitalia, a llid mewn neu o amgylch yr anws.

Cyffuriau gwrthffyngol fel Canesten yw'r driniaeth. Os ydych yn cael rhyw dylech ymweld â chlinig GUM i sicrhau nad oes haint arall yn achosi'r broblem.

Bydd ymarfer rhyw diogel yn aml yn osgoi trosglwyddo'r haint yn rhywiol. Mae'n annhebygol y gellir trosglwyddo llindag eneuol i'r genitalia.

Linciau Cyffredinol Iechyd

Sexuality

Cyngor Iechyd Rhywiol a Rhywioldeb gan Switsfwrdd Lesbiaid a Hoywon Gorllewin y Canolbarth

Checked Out

Arweiniad dyn hoyw i ryw

Lesbian Health UK

Lesbian, Gay and Bisexual Alcohol Project

Prosiect yn cynnig cymorth neu gyngor am ddim am yfed, cyffuriau neu iechyd rhywiol

MetroMate

Cyfeiriadur iechyd rhywiol

Society of Health Advisers in Sexually Transmitted Diseases

Mae gan y wefan hon nifer o wybodaeth, cyngor a rhestri defnyddiol.

Syphilis

Cyngor a gwybodaeth am siffilis a ble i gael eich profi.

THT

Gwefan ddefnyddiol am iechyd rhywiol ac ambell i arweiniad hynod o dda i ddynion hoyw ac mae'n gymdeithas yn argymell:

Below the Belt , The Bottom Line , ac The Manual

A ydym wedi anghofio unrhyw beth? A wyddoch am wefan dda? A ydym wedi cael unrhyw beth yn anghywir? E-bostiwch y wefeistr @ webmaster@thelgb.co.uk

Coming Out
Cadw'n Ddiogel
Lesbian FAQ
Gay FAQ
Bi FAQ
Trans FAQ
Canllaw Rhyw i Ddynion
Canllaw Rhyw i Fenywod
Arweiniad i Iechyd Rhywiol
Eich Hawliau Yn Y Gweithle
Llinellau Cymorth
Mis LHDT
Other University LGBT Group
Linciau

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook