Ymunwch gyda ni

Cadw'n Ddiogel

Beth yw aflonyddu personol?

Y mae'n unrhyw fath o ymddygiad tramgwyddus sydd yn annifyr ac yn annerbyniol yng ngolwg y sawl y mae'n cael ei anelu ato, ac sy'n effeithio ar urddas yr unigolyn yn y man gwaith neu mewn sefyllfa gymdeithasol. Gall fod yn fwlio neu'n unrhyw fath arall o ymddygiad sy'n creu awyrgylch bygythiol, gelyniaethus neu ymosodol, a gall fod wedi ei seilio ar ryw, hil, anabledd, oed, neu nodweddion personol eraill.

I ble galla i fynd i gael help?

A yw bwlio’n digwydd yn y brifysgol?

Gall bwlio ddigwydd ble bynnag yr ydych, os ydych yn yr ysgol, yn y brifysgol neu hyd yn oed yn y gwaith.
Os ydych chi’n teimlo eich bod yn cael eich bwlio cysylltwch â swyddog Lles a Chyngor yr Undeb (http://www.urddaber.co.uk/gwasanaethau/sacc/index.htm) neu’r Rhwydwaith Aflonyddu Personol(http://www.aber.ac.uk/human-resources/harassment/).

Cadw’n ddiogel a bod yn gall gerbron y byd *

Beth ddylwn i ei wneud pe bai rhywun yn ymosod arna i *

Awgrymiadau ar gyfer bod yn ddiogel ar y rhyngrwyd *

Mae’r rhyngrwyd yn cynnig cyfleoedd di-ben-draw i gwrdd â phobl o bob rhan o’r byd. Mae’n rhaid i chi er hynny gofio defnyddio synnwyr cyffredin. Mae’n hawdd cael eich ysgubo i ffwrdd i fyd ffantasi, ond mae realiti yn mynnu ein bod yn cymryd gofal.

Rhoi gwybod!!

Os ydych chi’n teimlo eich bod yn cael eich cam-drin, bod rhywun yn aflonyddu arnoch yn y Brifysgol, cofiwch roi gwybod i ni, os ydyn ni’n gwybod gallwn basio’r wybodaeth berthnasol ymlaen i bobl sy’n gallu gwneud gwahaniaeth. Gallwch roi gwybodaeth am unrhyw beth i ni ar: soc@aberbalch.org.uk neu i Swyddog LHDT yr Undeb ar undeb.lhd@aber.ac.uk
Mae ffurflen rhoi gwybod ar lein ar gael ar gyfer yr heddlu ar www.report-it.org.uk –cofiwch ei defnyddio!
Gallwch hefyd gysylltu â’r Rhwydwaith Aflonyddu – gellir cael y manylion yma: http://www.aber.ac.uk/human-resources/harassment/cymraeg

Os cadwn ni gyda’n gilydd, a chodi’n lleisiau, gallwn wneud ein byd yn fwy hapus a diogel.

Dolenni

* Cymerwyd y wybodaeth yn yr adran hon o www.report-it.org.uk

Coming Out
Cadw'n Ddiogel
Lesbian FAQ
Gay FAQ
Bi FAQ
Trans FAQ
Canllaw Rhyw i Ddynion
Canllaw Rhyw i Fenywod
Arweiniad i Iechyd Rhywiol
Eich Hawliau Yn Y Gweithle
Llinellau Cymorth
Mis LHDT
Other University LGBT Group
Linciau

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook