Ymunwch gyda ni

Eich Hawliau Yn Y Gweithle

Cyflwyniad

Mae llawer o'r materion sy'n codi, pan fydd myfyrwyr a graddedigion lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol yn chwilio am waith, yn ymwneud â datgelu - faint y dylid ei ddweud wrth gyflogwr, os o gwbl, ac ar ba adeg yn ystod y broses ddethol. Mae newidiadau diweddar yn y gyfraith yn golygu bod gwahaniaethu yn y gweithle ar sail tueddfryd rhywiol yn anghyfreithlon ond, er hynny, bydd rhaid gwneud penderfyniadau personol iawn.

Y gyfraith - eich hawliau

Daeth y Rheoliadau Cydraddoldeb Cyflogi (Tueddfryd Rhywiol) i rym ar 1 Rhagfyr 2003. Mae'r rheoliadau hyn yn amddiffyn pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn y gweithle yn erbyn gwahaniaethu'n uniongyrchol ac anuniongyrchol, aflonyddu a bwlian ar sail eu rhywioldeb. Maent hefyd yn cwmpasu pob cam yn y broses gyflogi, o wneud cais am swydd i gael llythyrau geirda pan fyddwch yn gadael swydd, ac maent yn cynnwys hyfforddi, buddiannau a dyrchafiadau. Edrychwch ar wefan yr Adran Masnach a Diwydiant ( www.dti.gov.uk/er/equality/eeregs.htm ) am ragor o wybodaeth ac am gopi o'r rheoliadau.

A ddylech ddweud wrth gyflogwr?

Er bod gwahaniaethu yn y gweithle ar sail rhywioldeb yn anghyfreithlon erbyn hyn, ni all y gyfraith ddod â homoffobia i ben dros nos. Penderfyniad personol yw dod allan, ac fe allai effeithio ar eich perthynas â'ch cydweithwyr, a'ch agwedd tuag at eich cyflogwr, yn ogystal â'ch datblygiad gyrfaol. Meddyliwch yn galed cyn penderfynu a fyddwch yn dod allan yn y gweithle, ac os felly, pryd - penderfyniad personol ydyw ac nid oes ymrwymiad cyfreithiol arnoch i ddweud.

Mae cyflogwyr yn chwilio am ymgeiswyr sydd wedi datblygu sgiliau a fydd yn ddefnyddiol yn y gwaith, sef pobl a wnaeth fwy na dim ond cael tystysgrif radd. Os byddwch wedi canolbwyntio eich gweithgareddau y tu allan i'r ddarlithfa ar y gymdeithas LHD, a chithau'n fodlon datgelu'ch rhywioldeb, rhowch y gweithgareddau hynny ar eich CV - bydd gan gyflogwyr ddiddordeb mewn unrhyw beth a wnaethoch sy'n dangos blaengaredd neu sydd wedi datblygu doniau megis trefnu, adeiladu tîm neu arwain.

Efallai y byddwch ar eich colled os byddwch wedi canolbwyntio'ch gweithgareddau y tu allan i'r ddarlithfa ar y gymdeithas LHD, os nad ydych yn fodlon datgelu'ch rhywioldeb, gan y byddai'n anos dangos bod gennych sgiliau trosglwyddadwy. Gallwch sôn am y gweithgareddau (e.e. hybu digwyddiad) ond os na roddwch enw'r gymdeithas, bydd eich cais yn edrych yn wannach, ac fe ellir ymddangos fel petaech yn ceisio osgoi rhywbeth.

Mae rhai cyflogwyr yn croesawu gweithwyr LHD, a gallai gwneud peth gwaith ymchwil eich helpu i benderfynu a ddylech ddod allan ai peidio. Cadwch lygad ar agor am y canlynol:

Hybu eich hunan yn gadarnhaol

Os penderfynwch ddod allan ai peidio, mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i'ch hybu eich hunan wrth chwilio am swydd:

Feel you have been discriminated against?

Contact the Careers Advisory Service for advice if you feel that you have been discriminated against on the basis of your sexual orientation.

Ffynonellau eraill o gymorth

Ar gael o gymdeithas AberBalch ( www.aberbalch.org.uk ) a'r Gwasanaeth Ymgynghori ar Yrfaoedd ( www.aber.ac.uk/careers )

Linciau

Stonewall

www.stonewall.org.uk

UNISON

www.unison.org.uk

REGARD (The National Organisation of Disabled Lesbians, Gay Men, Bisexuals and Transgender People)

www.regard.dircon.co.uk

The Gay Business Association

www.gba.org.uk

The Gay Police Association

www.gay.police.uk

Armed Forces Lesbian and Gay Association (AFLaGA)

www.aflaga.org.uk

Pink Paper

www.pinkpaper.com

Publications

'A Level Playing Field' (AGCAS)

www.prospects.ac.uk (click 'handling discrimination')

'Careers for Queers' (Oxford University Students Union [OUSU]) available October

www.ousu.org

© Gwasanaeth Ymgynghori ar Yrfaoedd - Medi 2004

Careers Logo

Coming Out
Cadw'n Ddiogel
Lesbian FAQ
Gay FAQ
Bi FAQ
Trans FAQ
Canllaw Rhyw i Ddynion
Canllaw Rhyw i Fenywod
Arweiniad i Iechyd Rhywiol
Eich Hawliau Yn Y Gweithle
Llinellau Cymorth
Mis LHDT
Other University LGBT Group
Linciau

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook