Ymunwch gyda ni

Canllaw Rhyw i Ddynion

Felly rydych chi wedi mynd allan am bryd o fwyd rhamantus, wedi cerdded ar hyd y traeth a gwylio’r haul yn machlud yn y cefndir. Rydych chi wedi bod yn aros drwy’r nos i ddal y dyn yn eich breichiau ond i ble’r ewch chi o’r fan honno?

Mae'r arweiniad hwn yma nid i ddweud wrthych chi sut i gael cyfathrach ond i roi’r wybodaeth sylfaenol i chi am yr hyn sy'n digwydd a sut i'w wneud yn ddiogel.

A ydw i’n wyryf?

Mae hwn yn gwestiwn dadleuol yn y byd hoyw; bydd un person yn dweud nad ydych yn wyryf os yw dyn arall wedi  treiddio i mewn i chi; gall person arall gredu bod blowjob yn golygu colli gwyryfdod. Mewn gwirionedd yn y byd hoyw chi sy'n penderfynu a ydych chi’n wyryf ai peidio, mae gwyryfdod yn label y gallwch ei derbyn neu ei gwrthod. 

Bod yn hyderus!

Cofiwch wneud dim ond y pethau rhywiol yr ydych chi’n hyderus yn eu gwneud, os nad ydych chi eisiau gwneud rhywbeth, peidiwch!  Cofiwch bob amser mai eich corff chi yw e, a bod gennych chi bob amser hawl i ddweud ‘Na’, waeth beth yr ydych chi wedi’i ddweud o’r blaen a waeth beth yr ydych chi’n ei wneud ar y pryd.

Defnyddio Condom

I roi condom yn ei le, tynnwch e’n ofalus o’r pecyn (gan fod yn ofalus i beidio â’i rwygo), gwasgwch flaen y condom a rholiwch ef i lawr dros y pidyn caled. Efallai y byddai’n well gennych chi i’ch partner wneud hyn drosoch. 

Pan fyddwch yn defnyddio condomau cofiwch ddefnyddio iraid dyfrsail yn hytrach na sail olew (fel  Vaseline neu olew babanod) gan y gall hynny ddifetha’r condom.

Pan fyddwch wedi gorffen, tynnwch y condom yn ofalus er mwyn peidio â gwneud smonach, a chlymwch y pen. Rhowch e yn y bin, peidiwch â’i roi yn y toiled.  Peidiwch byth â defnyddio condom fwy nag unwaith!

Peidiwch ag anghofio cario condomau ac iraid gyda chi fel eich bod chi bob amser yn barod.

Cyffwrdd a chusanu 

Mae’r rhain yn union yr hyn y maen nhw’n ei ddweud: ymateb i’ch gilydd ac archwilio cyrff eich gilydd. 

Mastyrbio (ar y cyd)

Wel mae’r enw’n dweud y cyfan!  Dyma lle’r ydych chi ‘wancio’ ar eich pen eich hun neu gyda pherson arall.  Ychydig o berygl sydd mewn mastyrbio ond cadwch semen oddi wrth doriadau neu friwiau agored.  Peidiwch byth â defnyddio semen fel iraid!

Rhwbio a Thylino’r Corff

Dyma lle’r ydych chi’n rhwbio neu dylino eich partner i’w gynhyrfu neu wneud iddo ymlacio.  Cofiwch lanhau’r organau cenhedlu, yr anws a’r dwylo os ydych chi’n defnyddio olew cyn i chi ddefnyddio condom gan fod olew yn niweidio condomau’n hawdd.

Cyfathrach eneuol

Mae llawer o enwau am gyfathrach eneuol: sugno, blow job, ayyb., ond maen nhw i gyd yn golygu’r un peth. Cynhyrfu'r pidyn trwy ddefnyddio'r geg a'r tafod yw cyfathrach eneuol. Cofiwch y gallwch ddefnyddio’ch dwylo hefyd  (yn enwedig os nad ydych am ddyfnlyncu, sy'n golygu cymryd y pidyn i gyd i mewn i'r geg).

Cofiwch fod pob pidyn yn wahanol ac felly gall rhywbeth a wnewch gydag un dyn fod yn wych iddo ef, ond gallai frifo dyn arall. Bydd cyfathrebu a dweud wrth eich partner beth yr ydych yn ei hoffi yn gwella’r profiad. 

Fe glywch chi lawer o bobl yn dweud nad yw cyfathrach eneuol yn eich rhoi mewn unrhyw berygl o ddal firysau neu glefydau a drosglwyddir trwy ryw. Dydy hynny ddim yn wir. Gallwch ddal i ddal pethau yn enwedig os oes toriadau  neu friwiau yn y geg neu ar y pidyn. Argymhellir nad ydych yn cusanu nac yn ymgymryd â gweithgareddau rhywiol sy’n defnyddio’r geg am awr ar ôl golchi’ch dannedd. Mae hynny er mwyn sicrhau na cheir unrhyw doriadau o wneud hynny.

Er bod cyfathrach eneuol yn peri risg is o ddal clefydau a drosglwyddir drwy ryw, y ffordd orau o fod yn siŵr yw defnyddio condom – pam ydych chi’n credu bod amrywiadau â blas arnyn nhw ar gael?! 

Ymylu

Cynhyrfu’r anws a’r ardal o’i amgylch drwy ddefnyddio’r tafod yw hyn, ac mae sicrhau glanweithdra’n hollbwysig yn y fan yma!! Gellir trosglwyddo clefydau a drosglwyddir drwy ryw a bacteria drwy ymylu felly mae’n syniad da defnyddio rhywbeth fel sarn ddeintyddol, sef haen o latecs, wrth i chi ymylu.  Gallwch hefyd ddefnyddio condom wedi’i dorri fel dalen ar gyfer hyn.

Cyfathrach refrol

Drwy’r byd i gyd fe glywch chi fod cyfathrach hoyw’n golygu gwneud hynny i fyny’r pen-ôl, ac ym meddyliau llawer o bobl dyna beth yw cyfathrach hoyw. Ond, fel y byddai Les Dennis ar Family Fortunes yn dweud: “Ac mae ein harolwg ni’n dweud…” dydy hynny ddim yn wir! Darganfuwyd nad cyfathrach refrol yw’r prif weithgaredd rhywiol y mae dynion hoyw yn ei wneud gyda’u partneriaid.  Y rheswm pam y mae pobl yn hoffi cyfathrach refrol yw oherwydd bod yr anws yn cynnwys miliynau o derfynau nerfau a’i fod yn sensitif iawn i’w gyffwrdd. Yr anws yw’r llwybr at y chwarren brostad hefyd, a gall cyffwrdd y brostad gynhyrfu yn fawr iawn, yn enwedig os chwaraeir â’r pidyn ar yr un pryd..

Y rolau yr ydym yn eu chwarae

Felly, sut ydych chi’n penderfynu pwy sy’n gwneud pa “stwff”? Wel, dydych chi ddim! Yn union yr un fath â chyda chyfathrach strêt, dydych chi ddim yn eistedd i lawr a chynllunio’r hyn yr ydych chi’n mynd i’w wneud ymlaen llaw. Dyw’r rhan fwyaf o bobl ddim yn penderfynu ar eu rolau na’r hyn y maen nhw’n hoffi ei wneud nes y byddan nhw wedi rhoi cynnig ar bethau ac arbrofi â’r hyn sy’n teimlo’n iawn iddyn nhw.  Yn gyffredinol, ceir tair rôl:

Profiad tro cyntaf

Mae rhai pobl yn hoffi i’w profiad cyntaf o chwarae â’r anws ddigwydd pan fyddan nhw ar eu pennau eu hunain er mwyn cyfarwyddo â’r teimladau a gosod rhywbeth i mewn. Gallwch wneud hynny hefyd gyda phartner os ydy hynny’n well gennych. I chwarae ac arbrofi ceisiwch orwedd ar eich ochr gyda’ch penliniau tuag at eich mynwes. O’r fan honno gallwch estyn yn ôl a chyffwrdd â’r anws yn dyner, gallwch hefyd roi digon o iraid ar eich bys a’i roi i mewn yn ofalus. O’r fan honno gallwch geisio ymlacio a chywasgu eich cyhyr sffincter tra eich bod yn ceisio symud eich bys i mewn ac allan yn dyner.

Gallech nawr drio dau fys i wneud yr un math o beth. Os ydych chi eisiau darganfod ble mae eich prostad, rhowch un neu ddau fys i mewn i’r anws yn dyner a symudwch nhw i gyfeiriad eich botwm bol, os teimlwch chi deimladau iasol, rydych chi wedi dod o hyd iddo. 

Bod yn Waelod: 

Gall hyn fod yn frawychus iawn y tro cyntaf a gall fod yn boenus hefyd ond os y’i gwneir yn araf ac yn ofalus gall fod yn brofiad pleserus. Cofiwch ddefnyddio digon o iraid a chondom a cheisiwch ymlacio gan fod hynny’n lleihau unrhyw boen y gellid ei deimlo. Yr ystum gorau ar gyfer y tro cyntaf gan amlaf yw i'r top orwedd ar ei gefn gyda'r gwaelod yn "eistedd" ar ben pidyn y dyn top gan fod hyn yn rhoi rheolaeth i'r gwaelod. Gall y gwaelod wedyn benderfynu pa mor gyflym y mae'r treiddio’n digwydd a faint o bidyn y dyn arall y mae'n ei adael i mewn. Cofiwch fod yn rhaid i'r person sy'n eich treiddio wisgo condom oherwydd gellir pasio heintiau sy’n cael eu trosglwyddo drwy ryw ymlaen drwy gyfathrach refrol oherwydd bod yr ardal o amgylch yr anws yn agored i sberm, gwaed, bacteria neu firysau.

Bod yr un Top:

Mae eich tro cyntaf fel un top yn wahanol i fod yn waelod; mae angen i chi wneud yn siŵr eich bod yn gwisgo  condom a byddwch mor araf a thyner ag y mae eich partner yn ei ddymuno. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi digon o iraid dros y condom cyn mewnosod y pidyn.

Mae’r cyfan braidd yn cinci …

Dyw dynion hoyw ddim yn unig yn cymryd mewn gweithgareddau plaen (rhefrol a geneuol arferol), mae gan rai dynion neu grwpiau o ddynion ffetisiau. Ffetis yw rhywbeth y mae rhywun yn teimlo sy’n ei gynhyrfu. Gallai hynny fod yn fath penodol o eitem o ddillad e.e. lledr (neu os ydych chi hoffi Star Wars, cael y person i wisgo fel Luke Skywalker!). I bobl eraill gallai fod yn rhan o’r corff e.e. traed, tethi, ayyb. 

Os yw ffetis yn ymwneud â sefyllfa rywiol, fe’i clywch yn cael ei alw’n “cinci” - mae hyn yn cynnwys CTSM (caethiwed, tra-arglwyddiaeth, sadistiaeth a masochistiaeth) a chwarae rôl. Does dim o’i le ar gymryd rhan mewn gweithgareddau o’r fath a dyw llawer o CTSM yn ddim ond estyniad o’r rolau gweithredol/goddefol yr edrychon ni arnyn nhw’n gynt.

Ond cofiwch: peidiwch â gwneud unrhyw beth os nad ydych chi’n gyffyrddus yn ei wneud!

Yn y bôn mae CTSM yn ymwneud â’r berthynas grym rhwng y ddau berson, gall hyn amrywio o daro i godi cywilydd – ond ni ddylai ddigwydd oni bai fod y ddau berson yn cydsynio! Yn yr un modd â rhyw plaen dylech ddefnyddio amddiffyniad gan y gellir trosglwyddo’r un pethau yn yr un ffordd yn union!

Byseddu a Dyrnodio

Byseddu yw naill ai defnyddio eich bysedd i gynhyrfu tu allan yr anws neu roi eich bysedd i mewn i anws eich partner i gynhyrfu ei brostad.  Dylai ewinedd fod yn fyr iawn heb unrhyw ymylon miniog a dylai iraid dyfrsail leihau rhwygiadau i’r croen, a fyddai’n ei gwneud yn haws trosglwyddo HIV yn ystod cyfathrach refrol.  Gallwch hefyd ddefnyddio maneg latecs i leihau risg.

Mae dyrnodio ar yr un llinellau â byseddu, ac eithrio eich bod yn rhoi eich llaw gyfan ac efallai beth o’ch braich i mewn i’w anws. Bydd angen i chi ddefnyddio llwythi o iraid, ac mae’n bosib y darganfyddwch chi nad ffurfio eich bysedd yn ddwrn yw’r ffordd hawsaf o ddyrnodio eich partner.  Mae dyrnodio yn fewnwthiol, ac mae’n debygol y gallech niweidio’r anws. Gwisgwch faneg latecs a defnyddiwch ddigon o iraid, gan fynd ati’n araf a gofalus.

Teganau Rhyw

Gall defnyddio teganau rhyw yn ystod cyfathrach roi blas ychwanegol ar bethau, er hynny gallai symiau bach o waed neu semen fod arnynt.  Os caiff y teganau eu rhannu gallai hynny fynd i mewn i’ch corff chi neu rywun arall.  I leihau’r perygl rhowch gondom ar ddildo bob tro y caiff ei ddefnyddio a golchwch ef mewn dŵr poeth a sebon.  Mae’n llawer mwy diogel peidio â rhannu teganau rhyw waeth a yw hynny yn ystod cyfathrach neu i’w fenthyg i ffrind!

Gwlyb a Bawlyd

Y rheol gyda mynd yn fawlyd gyda charthion (SCAT) a gwneud dŵr ar rywun (watersports) yw eu cadw oddi wrth y llygaid, y geg a chroen toredig; mae hefyd yn syniad da peidio â’u cael yn y geg neu’r corff.  Y rheswm am hynny yw y gallai fod mymryn o waed ynddynt, a gallai hynny drosglwyddo HIV.  Os dilynwch chi’r rheol hon, byddwch hefyd yn osgoi hepatitis A a B, sy’n cael eu trosglwyddo’n hawdd yn y dull hwn.  Cofiwch olchi eich dwylo wedyn!

Rhyw Torfol neu Driawdau

Wel, mae’n union yr hyn y mae’n ei ddweud.  Dyma pan fydd mwy na dau berson yn cymryd rhan mewn profiad rhywiol.  Gall y profiadau fod yr un fath â’r rhai uchod yn ogystal â gweithredoedd na ellir mo’u gwneud ond gyda mwy na dau berson, er enghraifft, treiddio lluosog sydd hefyd yn cael ei alw’n “gang bang” neu gywestach.  Er y gall fod yn hwyl ac yn gyffrous cofiwch y dylech berfformio rhyw diogel yn yr un ffordd â rhyw un i un. Ceir perygl uwch o HIV a chlefydau a drosglwyddir trwy ryw.

Cyfathrach gyda menyw

Dyw hyn ddim yn unig ar gyfer dynion deurywiol!  Weithiau mae dynion hoyw yn cysgu gyda menywod hefyd.  Mae bron bopeth uchod yn berthnasol i gysgu gyda menyw fel gyda dyn.  Yr unig brif wahaniaethau yw:

Cyfathrach Weiniol: Fe ddylen ni i gyd gofio hyn o addysg ryw, dyma lle mae’r gwryw yn rhoi ei bidyn i mewn i’r wain.  Defnyddiwch gondom pan fyddwch chi’n cael cyfathrach yn union yr un fath â chyda dyn.  Cofiwch nad yw cap, coil, sbwng na’r bilsen yn eich amddiffyn rhag HIV na chlefydau a drosglwyddir drwy ryw  (STIs).
Cyfathrach eneuol:  Defnyddiwch sarn ddeintyddol fel rhwystr rhwng y wain a’r tafod

Peidiwch ag anghofio y gall cyfathrach heb amddiffyniad arwain at feichiogrwydd!  

Cofiwch Ryw Mwy Diogel!

Does dim byd yn waeth na chael noson llawn nwyd ac yna darganfod bod hynny wedi rhoi clefyd a drosglwyddir trwy ryw (STI) i chi.

Ar gyfer cyfathrach refrol: Defnyddiwch gondom ac iraid
Ar gyfer cyfathrach eneuol: Defnyddiwch gondom â blas arno
Ar gyfer ymylu: Defnyddiwch sarn ddeintyddol neu gondom â blas arno wedi’i dorri i ffurfio dalen
Ar gyfer byseddu neu ddyrnodio: Defnyddiwch fenig latecs a digon o iraid

Drwy eich amddiffyn eich hun rydych yn lleihau’r perygl o gael clefyd a drosglwyddir drwy ryw (STI)!

Ewch i gael archwiliad

Mae llawer o ddynion hoyw a deurywiol yn cael ei bod yn ddefnyddiol mynd am archwiliad nawr ac yn y man.  Gallwch fynd i’r clinig GUM lleol neu at eich meddyg teulu i gael archwiliad, er cofiwch nad yw eich meddyg teulu wedi ei rwymo i’r un cyfrinachedd â’r clinig GUM. Nid oes gan glinigau GUM hawl i roi eich gwybodaeth gyfrinachol i neb ac os oes ofn arnoch gallwch roi enw ffug iddyn nhw beth bynnag.

Os ydych chi’n teimlo neu’n gwybod eich bod wedi eich rhoi eich hun mewn perygl mae’n well cael archwiliad yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach.  Po gyntaf y gofynnwch chi am help y cynharaf y gall unrhyw driniaeth sydd ei hangen arnoch ddechrau.

Gallwch gysylltu â’r clinig GUM lleol ar:
YMDDIRIEDOLAETH GIG CEREDIGION A CHANOLBARTH CYMRU, Adran Feddygaeth Genhedlol-droethol, Clinig Ffordd y Gogledd, Coedlan y Frenhines, Aberystwyth, SY23 2EG.  Ffôn: 01970 636216

Cancr y Ceilliau 

Mae'n bwysig iawn fod dynion yn archwilio’u ceilliau yn rheolaidd i weld a oes newid mewn siâp neu a oes lympiau’n ymddangos. Nid yw cancr y ceilliau’n cael ei ddarganfod gymaint ag y dylai oherwydd nad yw dynion fel arfer yn hoffi sôn am eu pethau lawr stâr. Os dewch o hyd i newid yn eich ceilliau neu os ydyn nhw’n brifo o gwbl dylech fynd i weld eich meddyg am gyngor. Mae cael archwiliad yn ddigon di-boen.  Yr unig beth i boeni amdano yw cael meddyg del yn sefyll o'ch blaen.

Help a Chefnogaeth

Mae’r canllawiau canlynol gan Ymddiriedolaeth Terrence Higgins yn dda iawn ac mae’r gymdeithas yn eu hargymell yn gryf. Below the Belt, The Bottom Line, a The Manual: www.tht.org.uk
Mae’r tudalennau gwe canlynol hefyd yn cynnwys rhagor o wybodaeth:
Checked Out: www.freedoms.org.uk/advice/sexualhealth/checked1.html
AVERT: www.avert.org/hsexu6.htm

Coming Out
Cadw'n Ddiogel
Lesbian FAQ
Gay FAQ
Bi FAQ
Trans FAQ
Canllaw Rhyw i Ddynion
Canllaw Rhyw i Fenywod
Arweiniad i Iechyd Rhywiol
Eich Hawliau Yn Y Gweithle
Llinellau Cymorth
Mis LHDT
Other University LGBT Group
Linciau

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook