Ymunwch gyda ni

Canllaw Rhyw i Fenywod

Mae rhyw yn gallu bod yn hwyl, yn gyffrous ac yn fythgofiadwy.

Mae hefyd yn gallu bod yn frawychus ac anniogel os nad yw’r wybodaeth iawn gyda chi.

Dyw’r canllaw hwn ddim yma i ddweud wrthych chi sut i gael cyfathrach rywiol.
Mae’n grynodeb o’r wybodaeth sylfaenol sydd ei hangen arnoch i gael bywyd rhywiol hapus,
hwyliog a diogel.

Chi sydd i benderfynu’r gweddill!

A ydw i’n wyryf?

Mae rhai menywod yn credu mai cyfathrach dreiddiol gyda dyn yw’r unig ffordd o golli’ch gwyryfdod, tra bod eraill yn credu bod unrhyw fath o gyfathrach gyda dyn neu fenyw yn ddigon i chi golli’ch gwyryfdod. Mater i chi yn llwyr yw penderfynu a ydych chi’n eich ystyried eich hun yn wyryf ar ôl i chi gysgu gyda menyw.

Bod yn gyffyrddus

Yr elfen bwysicaf ynglŷn â rhyw yw bod yn gyffyrddus gyda’r hyn yr ydych chi’n ei wneud, yr hyn y mae’r person arall yn ei wneud i chi a’r sefyllfa’n gyfan gwbl. Po fwyaf cyffyrddus yr ydych chi’n gyffredinol, y mwyaf pleserus fydd yr holl brofiad. Cofiwch bob amser fod gennych chi’r hawl i ddweud ‘na’ i unrhyw beth nad ydych chi’n hollol gyffyrddus yn ei gylch, a dylai eich partner barchu hynny. 

Y tebygrwydd yw y byddwch chi’n teimlo’n llai cyffyrddus gyda chariad am un noson nag y byddwch chi gyda phartner, ond mae eich hawl chi i ddweud ‘na’ yn parhau. Er mwyn eich hapusrwydd eich hun, mae’n bwysig peidio â gwneud dim nad ydych chi mo’i eisiau. 

Mae cyfathrebu’n bwysig yn ystod cyfathrach rywiol, i gael gwybod beth mae’r naill a’r llall ohonoch ei eisiau a heb fod ei eisiau ac i sicrhau eich bod ill dwy’n mwynhau’r profiad. Peidiwch â chymryd yn ganiataol fod pob menyw yn hoffi’r un pethau gan fod pob menyw yn wahanol. Archwiliwch eich gilydd a siaradwch am y peth. 

Diogelwch

Caiff rhyw lesbiaid ei ystyried yn gyffredinol yn ‘risg isel’ ond yn bendant dydy e ddim yn rhydd o risg.

Mae eitemau amrywiol ar gael sy’n gallu gwneud rhyw yn haws. Mae menig latecs yn rhoi arwyneb llyfn i’r croen ar gyfer byseddu a dyrnodio, ac yn bwysicach fyth yn rhwystro bacteria rhag dod i gysylltiad â’r llaw. 

Mae gosod sarn ddeintyddol (haen o latecs) dros yr organau cenhedlu yn ystod cyfathrach eneuol yn creu rhwystr rhwng y geg a’r organau cenhedlu, sy’n cadw’r hylifau corfforol a gyfnewidir cyn ised â phosib (nodwch pa ochr o’r sarn ddeintyddol sy’n dod i gysylltiad â’r organau cenhedlu er mwyn atal unrhyw ddamweiniau). Os nad oes sarn ddeintyddol gennych, mae condom wedi’i dorri’n agored i ffurfio dalen yn gwneud yr un gwaith.

Mae iro o help wrth fyseddu ac yn hanfodol i ddyrnodio, gan ei fod yn lleihau’r ffrithiant ar y croen. Mae iro yn ei gwneud yn llawer haws mynd i mewn i’r waun neu i’r anws, ac yn lleihau’r posibilrwydd o rwygo’r croen. Iraid â sylfaen dŵr yw’r gorau gan nad yw’n niweidio condomau na sarnau deintyddol (fel y bydd rhai â sylfaen olew yn ei wneud) ac mae hefyd yn hawdd ei olchi i ffwrdd.

Mae’n well osgoi cyfathrach, heb rwystr, yn ystod mislif, yn enwedig os oes toriadau neu friwiau ar eich dwylo – mae’r posibilrwydd y bydd eich gwaed chi yn pasio i gorff eich partner yn amlwg yn uwch os ydych chi’n cael cyfathrach yn ystod mislif. Caiff rhai clefydau fel AIDS eu trosglwyddo’n hawdd drwy drosglwyddiad gwaed. 

Gall cyffwrdd â’ch partner ac yna â chi’ch hunan (neu i’r gwrthwyneb) basio heintiau/afiechydon a drosglwyddir drwy ryw ymlaen, yn yr un modd ag y gall rhannu dildoau neu unrhyw beth sy’n dod i gysylltiad â’ch organau cenhedlu. Gellir gwneud dildoau yn fwy diogel drwy ddefnyddio condom arnyn nhw a newid y condom bob tro y daw i gysylltiad â  pherson arall. Dylid golchi pob tegan yn drylwyr hefyd ar ôl ei ddefnyddio bob tro, ac mae’n amlwg yn bwysig eich bod yn cadw’ch dwylo’n lân.

Mae ewinedd hir yn anghyffyrddus yn ogystal â bod yn beryglus yn ystod cyfathrach rywiol – gallant achosi rhwygiadau a chleisio ar wal y wain. Felly cadwch eich ewinedd yn fyr ac yn dwt os ydych chi’n bwriadu cael cyfathrach gyda menyw arall.

Rheol bwysig i’w chofio yw peidio byth â rhoi bysedd/teganau/unrhyw beth sydd wedi bod yn yr anws neu o’i gwmpas i mewn i’r wain. Gall bacteria yn yr anws achosi heintiau cas yn y wain.

Mastyrbio

Mastyrbio yw’r ffurf fwyaf diogel ar ryw! Mae hefyd yn gyfle i archwilio’r hyn yr ydych yn ei fwynhau. Mastyrbio ar y cyd yw pan fydd dwy (neu fwy!) o fenywod yn mastyrbio gyda’i gilydd, gyda phob un yn cyffwrdd â’i hunan yn unig ac yn gwylio’i gilydd. Mae llawer o fenywod yn teimlo’n anghyffyrddus ynglŷn â’r syniad o fastyrbio o flaen menyw arall, felly holwch sut mae eich partner yn teimlo ar y mater cyn rhoi cynnig arni.

Cyffwrdd a chusanu

I lawer o fenywod, cyffwrdd a chusanu yw’r rhan fwyaf o gyfathrach rywiol, ond i eraill dydyn nhw ddim o unrhyw bwys o gwbl. Mae pob menyw’n hoffi cael ei chyffwrdd a’i chusanu mewn ffyrdd gwahanol. Bydd eich techneg gusanu’n amrywio yn dibynnu ar y sefyllfa a chyda phob menyw yr ydych yn ei chusanu.  

I rai menywod, mae cael rhywun yn cyffwrdd/mwytho/tylino’u bronnau yn eithriadol o erotig, i eraill, dydy hynny ddim yn wir. Mae rhai menywod yn teimlo bod eu bronnau’n rhy sensitif a bod cyffwrdd â hwy yn y ffordd hon yn anghyffyrddus. Cadwch mewn cof fod bronnau rhai menywod yn debygol o fod yn fwy sensitif yn ystod ac o gwmpas eu mislif.

Drwy archwilio cyrff eich gilydd byddwch yn darganfod ymhle mae ardaloedd nwydus llai amlwg eraill eich gilydd e.e. clustiau, gwddf, stumog, ac ati.

Cyffroi clitoraidd

Mae’r clitoris (neu’r clit) yn fan sensitif iawn i’r rhan fwyaf o fenywod. Mae cael rhywun yn chwarae ag ef, ei rwbio, ei fwytho a’i gyffroi’n gyffredinol yn aml yn ddigon i wneud i fenyw gael orgasm. Fel gyda phob math o weithgaredd rhywiol, mae pob menyw’n hoffi cael ei chlitoris wedi’i gyffroi mewn ffordd wahanol. Dechreuwch yn araf a chodwch y pwysau a’r cyflymder yn dibynnu ar ymateb eich partner. Cofiwch nad yw rhai menywod yn ei hoffi o gwbl.

Byseddu a dyrnodio

Byseddu yn sylfaenol yw defnyddio’ch bysedd y tu mewn ac oddi amgylch i’r wain neu’r anws i roi pleser rhywiol. I rai menywod gall un bys fod yn ddigon, tra bod angen mwy nag un ar rai i’w bodloni. Gall hyn ddibynnu hefyd ar i ba raddau y mae hi wedi cynhyrfu. Bydd yr union symudiad y byddwch yn ei ddefnyddio yn dibynnu ar yr hyn y mae eich partner yn ei hoffi, felly cymerwch amser i archwilio ac ystyried ei hymateb hi. 

Unwaith y bydd eich bysedd y tu mewn, ceisiwch eu plygu tuag ymlaen (dychmygwch eich bod yn anelu at ganol blew ei chedor) a chydag ychydig ymarfer fe ddewch chi o hyd i’w g-spot! A byddwch yn bendant yn gwybod pan fyddwch wedi dod o hyd iddo. Er hynny, mae ystod enfawr o gyflymderau/safleoedd/onglau y gallwch eu defnyddio, mae’n cymryd peth arbrofi i ddod o hyd i’r hyn sy’n gweithio orau. Mae’r rhan fwyaf o fenywod yn ei chael yn anodd cyrraedd orgasm o dreiddiad gweiniol yn unig, ac mae gofyn am rywfaint o gyffroi clitoraidd.

Dull datblygedig o fyseddu yw dyrnodio, sy’n golygu (ar ôl llawer o gyffroi, ymlacio, iro ac agor) osod eich llaw gyfan i mewn i wain neu anws eich partner. Yn groes i’w enw, nid ffurfio’ch llaw yn ddwrn yw’r ffordd orau o wneud hyn, yn hytrach adeiladu o un bys a chyrlio’ch llaw ychydig i ffitio siâp y wain fydd fwyaf cyffyrddus i’ch partner. Mae angen tynnu’n ôl yn dyner hefyd a gall cyhyrau’r wain gau o amgylch y llaw ar ôl orgasm. 

Gwnewch yn siŵr hefyd eich bod yn tynnu unrhyw fodrwyon cyn byseddu neu ddyrnodio.

Cyfathrach eneuol (Gweinlyfu) 

Mae hyn yn cynnwys llyfu, sugno neu ddeintio clitoris, labia a gwain eich partner. Fe’i gelwir hefyd yn ‘mynd i lawr’ arni. Mae amrywiaeth eang o ffyrdd o berfformio cyfathrach eneuol, ac mae pob menyw’n hoffi gwahanol gyflymder, pwysau a thechnegau. Mae’n angen rhywfaint o arbrofi i ddarganfod yr hyn y mae eich partner yn ei hoffi. Gall fod angen rhywfaint o ymarfer hefyd cyn y gall eich tafod aros allan yn ddigon hir iddi gyrraedd orgasm!

Mae llawer o fenywod yn poeni am arogleuon a blasau pan fydd eu partner yn mynd i lawr arnyn nhw, a dyna pam y glanweithdra’n bwysig iawn. Yn ogystal ag amddiffyn rhag clefydau a drosglwyddir drwy ryw, ni fydd eich partner yn gallu eich blasu drwy sarn ddeintyddol. 

Mae’n werth cofio nad yw rhai menywod yn gyffyrddus o gwbl â chyfathrach eneuol, tra bod eraill yn methu cael digon ohono. Mae cyfathrebu, fel bob amser, yn bwysig iawn.

Cyfathrach refrol

Mae hyn yn cynnwys treiddio ac ymylu rhefrol (y weithred o lyfu neu dreiddio’r anws â’ch tafod). Cofiwch ddefnyddio sarn ddeintyddol ar gyfer hyn gan y gall y bacteria a geir yn yr anws achosi heintiau yn y geg. 

Mae iro’n hanfodol os ydych chi’n bwriadu rhoi eich bysedd, tegan neu stwmpyn i mewn yn yr anws gan nad oes  unrhyw iro naturiol yno. 

Byddwch yn dyner iawn wrth yr anws i ddechrau oherwydd bod ychydig bach o bwysau’n achosi iasau cryf a bod y croen yn eiddil iawn.

Mae cyfathrebu ynglŷn â chyfathrach refrol yn arbennig o bwysig gan fod rhai menywod yn anghyffyrddus â’r syniad.

Orgasm

Mae cyrraedd uchafbwynt eich pleser rhywiol yn ddi-os yn brofiad anhygoel. Er hynny, nid dyma ran fwyaf hanfodol cyfathrach rywiol. 

I rai menywod bydd orgasm yn ddirgryniad bach, i eraill bydd yn brofiad drwy’r corff i gyd i siglo’r gwely! Cofiwch fod pob menyw’n wahanol, yn amrywio o ran cryfder eu horgasm, sut maen nhw’n cyrraedd yno, yr amser y mae’n gymryd i gyrraedd yno, faint y mae’n para, faint maen nhw’n gallu ymdopi â nhw a sut maen nhw’n teimlo wedyn. 

Gall ‘ôl-chwarae’ fod yn rhan bwysig o orgasm a gall gynnwys anwesu, cusanu, mwytho ac ati. Gall rhai menywod grio yn ystod ac ar ôl orgasm sydd fel arfer yn ffordd naturiol o ryddhau emosiwn. Os ydych chi’n poeni bod eich  partner yn crio ar ôl cyfathrach rywiol, rhowch gysur a sicrwydd iddi.

Teganau a thaclau strapio arnoch

Nid yw pob menyw’n hoffi’r syniad o ddefnyddio teganau a thaclau strapio arnoch, ond maen nhw’n gallu dod ag ystod o wahanol safleoedd a phleserau i mewn i’r ystafell wely. Mae cymaint o deganau a thaclau strapio arnoch ar gael fel bod rhywbeth ar gael sy’n addas i bawb fel arfer! Waeth a ydych chi eisiau prynu dirgrynwr i wneud eich mastyrbio preifat yn fwy cyffrous neu os ydych chi’n siopa gyda’ch partner am rywbeth y gallwch chi’ch dwy ei fwynhau, mae’n werth trafod ymlaen llaw beth yr ydych chi’ch dwy’n gyffyrddus ag ef a ble mae eich ffiniau chi. Pan fyddwch yn defnyddio dildoau neu daclau strapio arnoch, defnyddiwch gondom gwahanol ar gyfer pob un ohonoch a chofiwch eu cadw’n lân.

Rhyw torfol a thriawdau

Caiff rhyw sy’n cynnwys mwy na dau berson ei alw’n driawd/pedwarawd ac yn y blaen neu yn syml yn rhyw torfol. Os ydych chi’n bwriadu dod â rhywun arall i mewn i’ch perthynas ar gyfer rhyw, mae’n bwysig trafod ymlaen llaw gyda’ch partner ble mae eich ffiniau. Mae’n werth ystyried yr ôl-effeithiau emosiynol posib ymlaen llaw hefyd (gall un person deimlo ei fod yn cael ei adael allan, neu gallai wneud cyfeillgarwch yn gymhleth). 

Waeth a ydych chi’n cynllunio rhyw torfol gyda’ch partner neu gyda phobl sengl eraill, cofiwch fod yn agored a gonest a pheidiwch â gwneud dim nad ydych chi’n gyffyrddus yn ei wneud. Mae cadw’n ddiogel mewn sefyllfaoedd fel hyn yn arbennig o bwysig gan fod perygl uwch o ddal rhywbeth.

Cyfathrach gyda Dynion

Mae cyfathrach ddiogel gyda’r rhyw arall yr un mor bwysig â gyda’r un rhyw.  Peidiwch ag anghofio fod cyfathrach heb rwystr yn gallu arwain at feichiogrwydd!  Ar gyfer cyfathrach eneuol defnyddiwch rwystr fel sarn ddeintyddol neu gondom.  Ar gyfer cyfathrach dreiddiol defnyddiwch gondom ac iraid.

Afiechydon

Mae cymaint o afiechydon a chlefydau sy’n cael eu trosglwyddo drwy ryw ar gael fel ei bod yn hanfodol eich bod yn cael archwiliad rheolaidd mewn clinig GUM os ydych chi’n cael cyfathrach anniogel neu eich bod yn poeni. 

Nid oes gan lawer o’r afiechydon/clefydau hyn unrhyw symptomau mewn menywod felly mae’n bosib na cheir unrhyw arwyddion rhybuddio. Os ydych chi wedi cael cyfathrach anniogel neu wedi sylwi ar unrhyw newid mewn rhedlif neu sylwi ar boen dylech fynd am archwiliad ar unwaith.

Mae’r clinig GUM lleol yn:
Ymddiriedolaeth GIG Ceredigion a Chanolbarth Cymru, Adran Feddygaeth Genhedlol-droethol, Clinig Ffordd y Gogledd, Coedlan y Frenhines, Aberystwyth, SY23 2EG
Ffôn: 01970 636216

Sgrinio Ceg y Groth a Chanser y Fron

Caiff menywod rhwng 20 a 64 oed eu galw i gael sgrinio ceg y groth bob 3-5 mlynedd. Mae’n bwysig mynd i’r apwyntiadau hyn gan eu bod yn gallu dod o hyd i annormaleddau yng ngheg y groth a allai arwain at ganser pe na baen nhw’n cael eu trin. Peidiwch â chredu’r storïau arswyd, mae’n werth mynd a gallai arbed eich bywyd.

Cofiwch archwilio eich bronnau’n rheolaidd am unrhyw newidiadau (gellir cael cyngor ar sut i wneud hyn yn iawn yn  eich meddygfa lle y dylai taflenni fod ar gael). Os byddwch yn sylwi ar unrhyw newidiadau ewch at y meddyg i gael eu harchwilio cyn gynted â phosib, a chofiwch mai dim ond canran fach iawn o’r newidiadau hyn sydd mewn gwirionedd yn ganseraidd. Mae’n bwysig, er hynny, gwirio’n rheolaidd eich hunan a chael y meddyg i ymdrin ag unrhyw bryderon.

Help a Chefnogaeth

Lesbian and Gay West Midlands Switchboard (http://www.gaymidlands.org/female.html)

Lesbian Health UK (http://www.lesbianhealth.org.uk/) – gwybodaeth i lesbiaid 

FAQ on Lesbian Sex (http://lesbianlife.about.com/cs/sex/a/FAQLesbianSex.htm)

Coming Out
Cadw'n Ddiogel
Lesbian FAQ
Gay FAQ
Bi FAQ
Trans FAQ
Canllaw Rhyw i Ddynion
Canllaw Rhyw i Fenywod
Arweiniad i Iechyd Rhywiol
Eich Hawliau Yn Y Gweithle
Llinellau Cymorth
Mis LHDT
Other University LGBT Group
Linciau

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook