Ymunwch gyda ni

Y Lles

Mae pawb angen rhywun bob nawr ac yn y man i'w helpu…

Y Gymdeithas....

Mae'r Gymdeithas AberPride yn cynnig gwasanaeth 'bod yn ffrind'. Os hoffet siarad â ni - am unrhyw beth sy ar dy feddwl - gelli gael gafael arnom yn un o'n cyfarfodydd neu drwy'r e-bost i soc@aberbalch.org.uk. Rydym wastad yn barod i wrando ac i gynnig ein cefnogaeth pan wyt ti ei angen. Gelli fod yn dawel dy feddwl y cedwir ein sgyrsiau yn gwbl gyfrinachol.

Yr Undeb...

Mae gwasanaethau Lles a Chynghori Undeb y Myfyrwyr ar gael i ti hefyd ( undeb.lles@aber.ac.uk ). Neu gelli fynd draw i'w gweld y tu draw i'r Joint yn adeilad Undeb y Myfyrwyr. Yn fan hynny gelli siarad â chynghorwyr, a hyd yn oed Swyddog Lles yr Undeb. Drwy'r Swyddfa Les gelli hefyd gael gafael ar y Swyddog LHDT, sef Liz Mason am y flwyddyn academaidd newydd ( undeb.lhdt@aber.ac.uk ).

Cyfleoedd Cyfartal

Datganiad yr Urdd ar gyfleoedd cyfartal yw:

“Mae Urdd y Myfyrwyr yn dymuno creu amgylchedd sy'n rhoi rhyddid i unigolion a grwpiau i gymryd rhan mewn gweithgareddau heb orfod dioddef anffafriaeth, bygythiadau ac erledigaeth ar diriogaeth yr Urdd nac yn ystod digwyddiadau neu weithgareddau a drefnwyd gan yr Urdd. I'r perwyl hwn mae'r Urdd yn gwbl ymroddedig i bolisi cyfleoedd cyfartal, yn ei gweithgarwch, wrth gyflogi gweithwyr ac yn y gwasanaeth y mae'n ei ddarparu ar gyfer ei myfyrwyr. Ni fydd Urdd y Myfyrwyr yn gwahaniaethu ar sail rhyw, statws priodasol, tras, grwp ethnig, lliw, cenedl, anabledd a gweithgarwch undebol, tueddiadau rhywiol, oedran, iaith, hunaniaeth rywiol, cyfrifoldeb teuluol, cefndir socio-economaidd, Statws HIV/AIDS, credo crefyddol neu wleidyddol. Gellir ychwanegu at y rhestr hon.”

Os wyt ti'n teimlo na chafodd y polisi hwn ei ufuddhau ar unrhyw adeg yna gelli ddwyn sylw unrhyw aelod o'r staff ato, neu gysylltu â'r Swyddog Cyfleoedd Cyfartal ac Ymgyrchoedd yn undeb.ymgyrchoedd@aber.ac.uk

Rhyw Diogel a CDRau

Felly rydych chi'n meddwl damio, mae nhw'n pregethu am ryw diogel yn barod! Wel na, nid pregethu, mae rhyw diogel i fyny i chi, ond fe wnawn ni ddweud y pethau sylfaenol i chi!

Po fwyaf diogel ydych y lleiaf o CDRau yr ydych yn debygol o gael!

Beth yw rhyw diogel?!

“Peidio gadael gwaed, semen neu hylifau gweiniol i basio o gorff un person i berson arall!”

Rhyw Rhefrol: Defnyddiwch gondom a liwb!

Rhyw Eneuol: Defnyddiwch gondomau blasus neu sarn ddeintyddol (mae condom wedi torri ar agor yn eilydd i sarn).

Cyngor sylfaenol yw hyn i bawb i'w ddilyn hyd yn oed os ydych yn ddeurywiol, lesbian, hoyw, croesrywiol neu syth...beth bynnag!!

Os ydych yn poeni am CDRau dewch i drafod gyda ni, mae gennym amryw adnoddau y gallwn ddosbarthu. Mae gan Aberystwyth hefyd clinig GUM a leolir yma:

YMDDIRIEDOLAETH GIG CEREDIGION A CHANOLBARTH CYMRU
Adran Meddygaeth Cenhedlol-droethol
Clinig North Road
Queens Avenue
Aberystwyth, SY23 2EG

Ffon: 01970 636216 (llinell syth)

Oriau Agor: Mercher, 1:30yp - 4:00yp

Cofiwch os ydych ym meddwl bod gennych CDR mae'n llawer gwell cael prawf yn gynnar yn hytrach na hwyrach. Am fwy o wybodaeth am ryw diogel a CDRau ewch i restr adnoddau ar ein gwefan ar http://www.aberbalch.org.uk.

Dod mas

Ar ryw adeg efallai y penderfynwch ddod mas! Peth ofnus a siwr o fod un o'r pethau mwyaf ysgytwol y gwnewch, neu'r peth mwyaf hawdd y gwnewch, mae'n wahanol i bawb. Ni ddylech erioed deimlo dan bwysau i wneud unrhyw beth tan yr ydych yn barod. Dewch o hyd i'r person yr ydych yn ymddiried ynddynt fwyaf a dechreuwch gyda nhw, y mwyaf yr amserau y dewch chi mas y mwyaf hawdd y bydd hi.

Swyddi

Mae nifer o'r materion ynghylch dod o hyd i swydd fel lesbian, dyn hoyw, deurywiol neu groesrywiol yn ymwneud â dweud wrth bobl – faint ydych chi am ddweud wrth gyflogwr a phryd yn ystod y broses cyfweld. Mae newidiadau diweddar yn y gyfraith wedi gwneud gwahaniaethu ar sail rhywioldeb yn anghyfreithlon, ond bydd y materion y wynebwch yn bersonol iawn.

Y gyfraith – eich hawliau

Daeth Rheolau (Rhywioldeb) Cyfartaledd Gwaith i rym ar Ragfyr 1af 2003. Mae'r rheolau hyn yn amddiffyn pobl lesbian, hoyw a deurywiol yn y gweithle yn erbyn gwahaniaethu, aflonyddwch neu erledigaeth uniongyrchol ac anuniongyrchol ar sail eu rhywioldeb. Yn ogystal, maent yn cynnwys pob rhan o gyflogaeth o geisio am swydd trwy gael geirdaon pan ydych yn gadael, ac yn cynnwys hyfforddi, buddion a dyrchafiadau. Edrych ar wefan y DTI (www.dti.gov.uk/er/equality/eeregs.htm) am fwy o wybodaeth a chopi o'r rheolau.

Gellir cael mwy o wybodaeth ar http://www.aberbalch.org.uk.

Croeso
Y Balchder
Y Brifysgol
Yr Ymgyrchoedd
Y Sîn
Y Lles
Y Cyswllt

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook