Ymunwch gyda ni

Y Brifysgol

Bywyd

Os ydych yn aelod newydd neu'n hen eich blynyddoedd coleg fydd rhai o goreuon eich bywyd!

I chi bobl newydd byddech yn cwrdd yn gyflym iawn y bobl sydd angen i chi wybod a'r rheiny y dylech osgoi.

Cofiwch bod gan bob Brifysgol ‘Resident Slapper' ei hun a fydd yn ceisio gweithio trwy bawb y gall ef neu hi gael, rydych wedi cael eich rybuddio!!

Dewch i gwrdd â phobl y gallwch gael hwyl gyda, y rheiny a fydd yno i chi, a fydd yn eich codi ac y byddwch chi'n wneud yr un iddyn nhw. Y ffrindiau hyn a fydd yn eich gweld trwy goleg. A pheidiwch ag anghofio y myfyriwr sy'n cael A o hyd mewn gwaith sy'n eistedd ym mlaen y dosbarth, er iddynt eich llwyr diflasu, byddent yn ddefnyddiol pan fo angen ysgrifennu traethawd arnoch.

Byw mewn neuaddau

Gan amlaf mae mwyafrif y glas fyfyrwyr ac ambell myfyriwr sy'n dychwelyd yn byw mewn neuadd breswyl. Dyma gyfle gwych i ddod i adnabod pobl newydd! Daw'r cyfyng-gyngor cyntaf yn syth ar ôl i ti symud mewn. Wyt ti'n gorchuddio dy gell carchar - sori - ystafell â lluniau o gyrff hanner noeth neu a wyt ti'n rhoi lluniau o olygfeydd yng nghefn gwlad a dolffiniaid ar y wal? (Mae'r sêls posteri sy'n digwydd ar ddechrau'r tymor yn gwerthu'r ddau fath!) Yn y bôn dy ddewis yw a wyt ti'n barod i ddod 'allan' yn syth. Paid ag anghofio os wyt ti'n dweud unrhyw beth, mae newyddion yn teithio. Nawr 'te, nid yw'r Gymdeithas yn goddef torri rheolau (hy: yr un sy'n dweud 'rhaid llofnodi ymwelwyr dros nos i mewn erbyn 6pm'. J ) ac eto rydym oll yn gwybod pa mor anodd yw cynllunio o flaen llaw pan ddaw yn fater o fachu. Wyt ti'n taro dy ben mewn i'r dderbynfa, gwenu a dweud "Hei, jyst meddwl hwyrach y dylwn ddweud falle y byddaf yn lwcus heno."?? Paid â boddro wir a gwna i dy 'ymwelydd' sleifio i mewn yn ddistaw bach. Er hynny, gall hyn fod yn fater o haws dweud na gwneud. Efallai fod 'Derek' y Warden yn edrych fel swyddog diogelwch digon diniwed, ond wnaiff fawr o ddim fynd heibio iddo. Mae gen ti'r rhyddid i fynd â phwy bynnag yr hoffet yn ôl efo ti, pan wyt ti eisiau - ac os oes unrhyw un yn gofyn does ond angen dweud eu bod wedi galw draw i weld dy gasgliad o gregyn môr! Gair o rybudd: Paid ag anghofio fod y waliau rhwng ystafelloedd yn y neuaddau yn enwog am fod yn hollol denau - ni fydd dy gymdogion yn diolch i ti am eu deffro am 3.30am efo synau ticlo a griddfan anifeilaidd!

Lles Preifat

I'r rheiny ohonoch sy'n fyfyrwyr sy'n dychwelyd sy'n byw mewn lles preifat. Pan ydych yn symud i mewn fe gewch ruthr cyfrifoldeb a theimlad o'i gwneud hi ar ben eich hunain. Cofiwch er nad oes gennych ‘Derek' o amgylch mae angen i chi ‘fihafio'. Mae nifer o bethau i gofio.

Pan ydych yn mynd i edrych am dy checiwch y cytundeb a sicrhewch nad oes yna unrhyw gymalau cudd neu ffordd y gall eich landlord eich twyllo. Mae angen blaendal a thalu hanner rent dros yr haf ar fwyafrif lles preifat.

Pan symudwch i mewn peidiwch anghofio darllen ei metrau a sicrhewch eich bod yn dweud wrth y cwmnïau pryd ydych wedi symud i mewn. Yna dim ond angen eu talu sydd angen. Os ydych yn lwcus i gael landlord neis fe wnawn nhw sortio treth y cyngor i chi ond cofiwch mai myfyriwr wyt felly does dim angen ei dalu! Yn olaf rydych siwr o fod yn rhannu â ffrindiau byddwch yn rhannu bob dydd gyda'ch gilydd. Y dadleuon mwyaf aml yw bwyd yn diflannu, rhywun heb golchi'r llestri neu rhywun wedi prynu papur toiled garw! Un darn o gyngor olaf, mae tai yn swnio yr un peth â neuaddau felly pan ydych yn gwneud eich dynwarediadau mwnci hwyr y nos efallai y byddwch yn deffro rhywun!

Cadw'n ddiogel

Cadw'n ddiogel yn Aberystwyth!! Yn y dref tawel hyn, dewch ymlaen! Wel, odi y mae ef ond mae angen i chi fod yn ofalus o hyd, cofiwch gerdded mewn parau yn hwyl y nos yn enwedig ar hyd strydoedd dywyll y nos. Byddwch yn ofalus o'ch ffôn symudol, dydych chi ddim am rywun yn ei ddwyn a darllen eich negeseuon am y noson gynt! Mae'r cyfradd trosedd yn isel felly mae unrhywbeth mawr yn newyddion mawr, ond mae trosedd mân yn digwydd.

Pan ydych mas cofiwch nad yw pawb yn falch-gyfeillgar, byddwch yn ofalus pan ydych mas i dafarndai a chlybiau yn y dref. Er bod yfed a dawnsio yn gallu bod yn hwyl, gall ddiod wneud pobl yn fwy treisgar, nid ydych am gael llygad fawr ddu am eich dêt y diwrnod nesaf.

Dim ond dweud edrychwch ar ôl eich hunain ydym. Mae Aberystwyth yn le diogel iawn! Ewch mas a chael hwyl a mwynhewch eich amser yma.

Croeso
Y Balchder
Y Brifysgol
Yr Ymgyrchoedd
Y Sîn
Y Lles
Y Cyswllt

aberpride society entertainments scene socials resources gay bi lesbian trans students guide fun university aberystwyth

Facebook